Cây giống Sung Mỹ Trí Nguyễn

Cây sung giống Trí Nguyễn được chiết cành và ươm bầu từ 2,5 tháng

Thời gian thu hoạch tùy theo từng vùng điều kiện khí hậu sẽ từ 2-3 tháng có trái

Chiều cao của cây giống: 50-60cm

Liên hệ

Cây sung giống Trí Nguyễn được chiết cành và ươm bầu từ 2,5 tháng

Thời gian thu hoạch tùy theo từng vùng điều kiện khí hậu sẽ từ 2-3 tháng có trái

Chiều cao của cây giống: 50-60cm

cây giống sung mỹ trí nguyễn

===========================

SUNG MỸ TRÍ NGUYỄN

E-mail: sungmytringuyen@gmail.com

Hotline: 0902 514 413

Website: www.sungmytringuyen.com Fanpage:www.facebook.com/sungmytringuyen/